ਇੱਕ ਬੇਲ

ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ

ਪਰ ਕਦੇ ਪਿਠ ਨੀ ਲਾਈ

ਮੈਂ ਓਹ ਬੇਲ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐ

ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ

ਜਾਂ ਕੋਲ਼ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ

ਓਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਲ ਵੱਲ ਨੂਂੰ ਵੱਧ ਗਏ

ਜਿਸ ਨੂਂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ

ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ

ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਬੇਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ

ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਂੰ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਂੰਦੀ ਏ

ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ

ਬੇਲ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ

ਤੇ ਬੇਲ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂਂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂਂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਲ ਅਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਵਿਚ
ਬੇਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ

ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐ

ਬੇਲਾਂ ਨੂਂੰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ

ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਖੜੇ ਹਵਾ ਚ ਮੇਲਦਿਆਂ ਨੂਂੰ

ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂਂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬੇਲਾਂ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂਂੰ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ

ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਣ ਦੀ
ਸੁਖਾਂਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਾਨੂਂੰ ਅਜੇ ਗਵਾਰਾ ਨੀ ©

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s