ਸਿਰਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ

ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਨੂਂੰ ਕਿਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ

ਚੁਕੀ ਫ਼ਿਰੇ ਰਸਦਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨੇ, ਜੀਵ ਲੌਂਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਏ
ਪਿਛੋਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਈ ਪਾਖੰਡ ਬਈ
ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ
ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮਲੰਗ ਬਈ
ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹੀਆਂ
ਓਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ
ਅੱਡੀ ਰਖਦੇ ਨੇ ਬੁਕ
ਪਰ ਖੁਦ ਨੂਂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਓਹ ਤੰਗ ਬਈ
ਮੰਗ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੋਸੇ ਖਾਵੇ
ਖੈਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿਡ ਭਰਦਾ
ਸਾਰ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਾ ਕੇ
ਰੁਖੀ ਸੁਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਆਨੰਦ ਬਈ
ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਵੇਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਮਿਠੇ ਰੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂਂੰ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂਂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਂੰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਔਂਦੇ ਕੰਮ ਬਈ ©
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s