ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ

ਜਿਵੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੰਮ ਪਈ
ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਓਹ ਵਲ਼ਵਲ਼ਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਓਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਨੀ ਛੱਡਦੀ
ਕਿ ਓਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ
ਆਸ ਭਾਂਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁਟਦੀ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਹਾਂ

ਇਕ ਦਿਨ ਜਦ ਬਿਨਾ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ
ਇੱਕ ਬੂਂੰਦ ਨੂਂੰ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੜਪ ਦੀ ਬੂਂੰਦ ਹੈ
ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣੇ ਰਾਹਾਂ ਚ
ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੜਪ ਇੰਝ ਹੀ

ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ

ਝਲਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਨਾਂ ਨੂਂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੀ ਆਂ
ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂਂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਸਾ ਤਾਂ ਆਉੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ
ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੂਂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਫ਼ੁਲ ਪੱਤੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ

ਪਰ ਇੰਝ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੂਂੰਦਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ

ਪਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ©

Advertisements

4 thoughts on “ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s