ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ

ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂਂੰ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂਂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨੀ ਰਖਦਾ
ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨੀ ਛੱਡਦੀਆਂ
ਮੌਤ ਹੀ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂਂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਤੇ ਮੈਨੂਂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿ ਕੇ
ਉਸਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ

Advertisements

4 thoughts on “ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s