ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਜੇ ਦਿਲ਼ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਅਖਾਂ ਨੂਂੰ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ
ਜੇ ਮਨ ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ
ਪੀੜਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂਂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਪਰ ਕਲ ਜਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ੳਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ
“ਤੁਸੀਂ ਕਿਂੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ
ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐ”
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
“ਤੁਸੀਂ ਕਿਂੰਨੇ passionate ho”
ਤੁਹਾਨੂਂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ
(ਭਾਵੇਂ passionate ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੁਂੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਵੀ )
ਤਾਂ ਮੈਨੂਂ ਲੱਗਿਆ
ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਓਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਂੰਦੇ
ਪਰ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ
ਦੋ ਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦੇਣ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਗ਼ਮ ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਲੀ ਰਾਤ
ਜੇ ਸਵੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂਂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰ ਸਕੇ
ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਲਿਆ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s